Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Tauragės apylinkės teismas
lt
En

Informacinių technologijų sistemų administratorius [Tauragės rūmai]

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.    Turto valdymo skyriaus Informacinių technologijų sistemų administratorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė priskiriama specialistų grupei. Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo darbo vieta – Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai, Stoties g. 25 a, Tauragė.

2.    Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2.   mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, išmanyti šiuolaikines informacines technologijas, kompiuterių architektūrą, kompiuterinių tinklų veikimo, duomenų bazių sudarymo ir veikimo principus, kompiuterių tinklo saugos priemones;

3.3.    gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teismų darbo organizavimo teisinius santykius, asmens duomenų apsaugą, informacinių sistemų projektavimą, diegimą, priežiūrą, administravimą;

3.4.    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo taisykles;

3.5.    gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.2.   užtikrina teismo naudojamų informacinių technologijų (teismo vidinės informacinės sistemos, Lietuvos teismų informacinės sistemos, garso įrašymo sistemos, darbo užmokesčio apskaitos ir kt.) funkcionavimą, saugumą, atnaujinimą ir plėtrą;

4.3.   užtikrina tinkamą kompiuterinio tinklo, programinės įrangos ir techninės bazės naudojimą, konsultuoja teisėjus ir teismo darbuotojus kompiuterinės įrangos naudojimo ir priežiūros klausimais;

4.4.   analizuoja ir nustato kompiuterinės ir biuro įrangos eksploatacinių medžiagų poreikius rūmuose, kreipiasi dėl jų įsigijimo;

4.5.   supažindina (apmoko) teisėjus ir teismo darbuotojus su naujovėmis, pakeitimais naudojamoje programinėje įrangoje, naujomis kompiuterinėmis įrangomis;

4.6.   koordinuoja ir įgyvendina informacinių technologijų diegimą, informacinių ryšių sistemų projektavimą ir plėtrą, duomenų bazių kūrimą ir tvarkymą;

4.7.   užtikrina asmens duomenų teisinės apsaugos ir kitos neskelbtinos informacijos saugumo priemonių įgyvendinimą, rūpinasi kompiuterinių tinklų programine ir fizine apsauga;

4.8.   prižiūri duomenų bazes, pagal savo kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka apibendrina ir teikia reikalingą informaciją, esančią teismo duomenų bazėje, organizuoja informacinėje sistemoje esančios informacijos teikimą teismo poreikiams;

4.9.   užtikrina programinės ir kompiuterinės techninės įrangos funkcionavimą, reikiamą jos atnaujinimą. Vykdo kompiuterinės technikos ir programinės įrangos kontrolę;

4.10.    prižiūri kompiuterių tinklą, jo sujungimą su internetu, rūpinasi tinklu perduodamos informacijos saugumu;

4.11.    savo kompetencijos ribose administruoja informacinę sistemą LITEKO, konsultuoja teismo vartotojus dėl darbo su sistema, sprendžia įvairias problemas esant sistemos sutrikimams. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema;

4.12.    atlieka teismo informacinių technologijų sistemų administratoriaus funkcijas;

4.13.    užtikrina priskirto teismo nematerialaus turto (programinės įrangos) bei kompiuterinės ir kitos įrangos (skanerių, kopijavimo aparatų, faksų, diktofonų) tinkamą apsaugą;

4.14.    užtikrina kompiuterinės ir kitos įrangos (kompiuterių, spausdintuvų, diktofonų, fakso aparatų ir kt.) remontą. Nepataisomai sugedus vienai iš kompiuterinės ar kitos įrangos priemonių, informuoja apie tai Turto valdymo skyriaus vedėją;

4.15.    teikia pasiūlymus Turto valdymo skyriaus vedėjui kompiuterinės, kitos technikos ir programinės įrangos poreikio klausimais;

4.16.    tikrina periodiškai teisėjų ir kitų teismo darbuotojų kompiuterinę bei kitą įrangą ir užtikrina jos tinkamumą darbui;

4.17.    teikia reikiamus duomenis į nagrinėjamas bylas iš duomenų registrų;

4.18.    užtikrina reikiamą programinę įrangą vaizdo įrašo peržiūrai ar garso įrašo išklausymui, kai to prireikia teisėjui teismo proceso metu;

4.19.    atlieka nepilnamečių apklausų vaizdo įrašų įrašymą į kompiuterinę laikmeną;

4.20.    kasmet rūmuose organizuoja informacinės sistemos vertinimą, prireikus ir neeilinį informacinės sistemos rizikos vertinimą;

4.21.   vykdo rūmuose sukauptų elektroninės informacijos duomenų archyvavimą, saugojimą ir kompetencijos ribose atkuria duomenis;

4.22.   dirbant su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO):

4.22.1.  įveda sistemos naudotojų duomenis, suteikia prisijungimo vardus, slaptažodžius, atstato sistemos slaptažodžius, išregistruoja sistemos naudotojus;

4.22.2.  teikia pagalbą informacinės sistemos LITEKO vartotojams jų darbe su sistema;

4.22.3.  teikia pasiūlymus dėl LITEKO tobulinimo, informuoja apie pastebėtas klaidas ir netikslumus Nacionalinės teismų administracijos atsakingus asmenis;

4.22.4.  susipažįsta su LITEKO naujovėmis, informuoja apie jas vartotojus.

4.23.   tvarko teismo tinklapį, talpina, keičia, atnaujina ir pan. informaciją tinklapyje pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus;

4.24.   dalyvauja teismo pirmininko ar teismo kanclerio sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų darbe, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;

4.25.   pateikia raštinės atsakingam darbuotojui tvarkingai paruoštą siunčiamą korespondenciją, aiškiai nurodant adresatą, siunčiamų dokumentų skaičių bei kitus reikalingus duomenis. Dokumentus sudeda į vokus, išskyrus kai dokumentai siunčiami ne per paštą;

4.26.   apmoko dirbti naujai priimtus darbuotojus, teikia jiems tikslią bei operatyvią metodinę ir praktinę pagalbą, užtikrinančią tinkamą pasiruošimą darbui;

4.27.   pavaduoja Informacinių technologijų sistemų administratorių (Šilutės rūmuose), jam nesant darbe (dėl nedarbingumo, atostogų ar kitų priežasčių), laikinai vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

4.28.   padeda teismo darbuotojui ruošti metines apžvalgas, įvairias ataskaitas;

4.29.   vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio turto valdymo skyriaus vedėjo, teismo kanclerio, teismo pirmininko pavedimus, susijusius su teismo veikla, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5.    Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Turto valdymo skyriaus vedėjui.

Naujienų prenumerata

Teismo darbo laikas

I–IV 8.00–17.00
V     8.00–15.45
Pietų pertrauka
12.00–12.45

Dokumentai priimami 
I, III   8.00-17.00 (be pietų pertraukos)
II, IV  7.30-17.00 (be pietų pertraukos)
V       8.00-15.45 (be pietų pertraukos)

Atstovas ryšiams su visuomene

Mindaugas Radvila
Telefonas (8 446) 61 393
El. p.:mindaugas.radvila@teismas.lt