Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Tauragės apylinkės teismas
lt
En

Raštinės darbuotojas [Šilalės rūmai]

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Raštinės skyriaus Šilalės rūmų raštinės biuro raštinės darbuotojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė priskiriama kvalifikuotų specialistų pareigybės grupei. Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo darbo vieta - Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmai, Dvaro g. 9, Šilalė.

2. Pareigybės lygis – B.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

3.2. žinoti ir sugebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius procesinius teismų veiklos klausimus, dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir archyvavimo reguliavimą  bei  kitus teisės aktus, būtinus funkcijų vykdymui;

3.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

3.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. suveda civilines bylas į informacinę sistemą LITEKO, suteikiant numerius, tinkamai jas įformina (susiuva);

4.2. suveda į LITEKO informacinę sistemą gautus procesinius dokumentus civilinėse  bylose ir per trumpiausią laikotarpį pasirašytinai atiduoda atsakingam darbuotojui;

4.3. registruoja elektroninę teismo proceso bylą ir/ar elektroninius dokumentus pateiktus per LITEKO viešųjų elektroninių paslaugų posistemę (VEP) remiantis patvirtinta Elektroninių duomenų teisme tvarkymo, įtraukimo į apskaitą ir saugojimo naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas tvarka;

4.4. suskaitmenina popierinius dokumentus, gautus elektroninėje teismo proceso byloje ir patvirtina dokumento skaitmeninę kopiją;

4.5. užtikrina tinkamą gautų ir išnagrinėtų civilinių bylų saugojimą, tvarkymą, vykdymą,  kai byla yra teismo raštinėje ir archyve;

4.6. priima į raštinę pilnai sutvarkytas išnagrinėtas civilines bylas, pasirašant teismo posėdžių registracijos žurnale;

4.7. išduoda ar išsiunčia civilinių bylų procesinių bei kitų dokumentų kopijas (nuorašus) proceso dalyviams, atitinkamoms institucijoms Civilinio proceso kodekso bei Elektroninių duomenų bylose tvarkymo, įtraukimo į apskaitą ir saugojimo naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas nustatyta tvarka, kai byla teismo raštinėje ar archyve;

4.8. vykdo civilinių bylų sprendimų ar nutarčių įsiteisėjimo kontrolę;

4.9. tvarko daiktinių įrodymų civilinėse bylose apskaitą ir užtikrina jų saugumą, grąžinimą be sunaikinimą;

4.10. išrašo ir išduoda vykdomuosius raštus išieškotojams Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka;

4.11. gavus skundą išnagrinėtose civilinėse bylose, pagal Civilinio proceso kodekso reikalavimus parengia ir išsiunčia bylą apeliacinei instancijai;

4.12. pagal pareikalavimą išsiunčia civilines bylas kasacinei instancijai;

4.13. laiku ir tinkamai atsako į užklausimus, reikalavimus, susijusius su civilinėmis bylomis kai bylos yra teismo raštinėje ir archyve;

4.14. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal patvirtintą tvarką;

4.15. teikia informaciją (išskyrus teisingumo vykdymą) asmenims tiesiogiai ir telefonu apie teismo darbą, paskirtų teismo posėdžių datą, laiką ir vietą, nurodo tikslius teismo darbuotojų telefonus, kompetentingus suteikti interesantą dominančią informaciją tuo atveju, jeigu prašomos suteikti informacijos negali suteikti pasinaudodamas teismo informacine sistema, jei jos neperduotos teismo archyvui;

4.16. organizuoja susipažinimą su išnagrinėtomis civilinėmis bylomis, daro reikalaujamas kopijas (nuorašus), kai bylos yra teismo raštinėje ir archyve;

4.17. gautus įvykdytus vykdomuosius raštus, kitus dokumentus susiuva į civilines bylas chronologine tvarka, kai byla yra teismo raštinėje ir archyve;

4.18. užtikrina tinkamą ir savalaikį dokumentų, bylų, priskirtų pagal dokumentacijos planą perdavimą teismo archyvui;

4.19. užtikrina, kad teismo dokumentai būtų rengiami, tvarkomi pagal teisės aktų reikalavimus;

4.20. perduoda teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais Turto arešto aktų registrui procesinius sprendimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pakeitimo ar panaikinimo civilinėse bylose, kai bylos yra teismo raštinėje;

4.21. teikia duomenis atitinkamiems registrams, kai bylos yra teismo raštinėje;

4.22. pateikia raštinės atsakingam darbuotojui tvarkingai paruoštą siunčiamą korespondenciją, aiškiai nurodant adresatą, siunčiamų dokumentų skaičių bei kitus reikalingus duomenis. Dokumentus sudeda į vokus, išskyrus kai dokumentai siunčiami ne per paštą;

4.23. apmoko dirbti naujai priimtus Šilalės rūmų Raštinės biuro darbuotojus, teikia jiems tikslią bei operatyvią metodinę ir praktinę pagalbą, užtikrinančią tinkamą pasiruošimą darbui;

4.24. esan poreikiui, pavaduoja Šilalės rūmų Raštinės biuro vedėją arba vyriausiąjį specialistą, jiems nesant darbe (dėl nedarbingumo, atostogų ar kitų priežasčių), laikinai vykdo jų pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas;

4.25. vykdo kitus teismo pirmininko, kanclerio, teisėjo, teismo raštinės biuro vedėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

IV. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Raštinės biuro vedėjui.

Naujienų prenumerata

Teismo darbo laikas

I–IV 8.00–17.00
V     8.00–15.45
Pietų pertrauka
12.00–12.45

Dokumentai priimami 
I, III   8.00-17.00 (be pietų pertraukos)
II, IV  7.30-17.00 (be pietų pertraukos)
V       8.00-15.45 (be pietų pertraukos)

Atstovas ryšiams su visuomene

Mindaugas Radvila
Telefonas (8 446) 61 393
El. p.:mindaugas.radvila@teismas.lt