Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Tauragės apylinkės teismas
lt
En

Raštinės darbuotojas [Tauragės rūmai]

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I.SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Raštinės skyriaus raštinės darbuotojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė priskiriama kvalifikuotų specialistų grupės pareigybei. Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo darbo vieta - Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai, Stoties g. 25a, Tauragė.

2. Pareigybės lygis – B.

II.SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

3.2. žinoti ir sugebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius procesinius teismų veiklos klausimus, dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir archyvavimo reguliavimą  bei  kitus teisės aktus, būtinus funkcijų vykdymui;

3.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

3.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. suveda bylas, dokumentus į teismų informacinę sistemą LITEKO;

4.2. užtikrina tinkamą bylų saugojimą, veda bylų, dokumentų apskaitą, kai byla yra teismo raštinėje;

4.3. organizuoja ir kontroliuoja dokumentų ir bylų tvarkymą pagal norminių ir metodinių dokumentų reikalavimus;

4.4. laiku ir tinkamai atsako į užklausimus, reikalavimus, susijusius su bylomis;

4.5. dalyvauja rengiant teismo dokumentacijos planą;

4.6. užtikrina tinkamą ir savalaikį dokumentų, bylų, priskirtų pagal dokumentacijos planą perdavimą teismo archyvui;

4.7. užtikrina, kad raštinėje priimant išnagrinėtas bylas visi proceso įvykiai būtų užregistruoti teismų informacinėje sistemoje LITEKO;

4.8. kontroliuoja, ar prisegtos tarpinės nutartys ir galutinis sprendimas (nuosprendis, sprendimas, nutartis, teismo įsakymas ir t. t.);

4.9. organizuoja susipažinimą su bylomis, daro reikalaujamas kopijas (nuorašus), kai bylos yra teismo raštinėje;

4.10. teikia duomenis atitinkamiems registrams, kai bylos yra teismo raštinėje;

4.11. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal patvirtintą tvarką;

4.12. užtikrinti, kad teismo dokumentai būtų rengiami, tvarkomi pagal teisės aktų reikalavimus;

4.13. teikia informaciją (išskyrus teisingumo vykdymą) asmenims tiesiogiai ir telefonu apie teismo darbą, paskirtų teismo posėdžių datą, laiką ir vietą, nurodo tikslius teismo darbuotojų telefonus, kompetentingus suteikti interesantą dominančią informaciją tuo atveju, jeigu prašomos suteikti informacijos negali suteikti pasinaudodamas teismo informacine sistema;

4.14. pateikia raštinės atsakingam darbuotojui tvarkingai paruoštą siunčiamą korespondenciją, aiškiai nurodant adresatą, siunčiamų dokumentų skaičių bei kitus reikalingus duomenis. Dokumentus sudeda į vokus, išskyrus kai dokumentai siunčiami ne per paštą;

4.15. apmoko dirbti naujai priimtus Raštinės skyriaus darbuotojus, teikia jiems tikslią bei operatyvią metodinę ir praktinę pagalbą, užtikrinančią tinkamą pasiruošimą darbui;

4.16. pavaduoja kitą Raštinės skyriaus raštinės darbuotoją, jam nesant darbe (dėl nedarbingumo, atostogų ar kitų priežasčių), laikinai vykdyti jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

4.17. vykdo kitus teismo pirmininko, kanclerio, teisėjo, teismo raštinės skyriaus vedėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Raštinės skyriaus vedėjui.

Naujienų prenumerata

Teismo darbo laikas

I–IV 8.00–17.00
V     8.00–15.45
Pietų pertrauka
12.00–12.45

Dokumentai priimami 
I, III   8.00-17.00 (be pietų pertraukos)
II, IV  7.30-17.00 (be pietų pertraukos)
V       8.00-15.45 (be pietų pertraukos)

Atstovas ryšiams su visuomene

Mindaugas Radvila
Telefonas (8 446) 61 393
El. p.:mindaugas.radvila@teismas.lt