Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Tauragės apylinkės teismas
lt
En

Raštinės darbuotojas [Tauragės rūmai]

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Raštinės skyriaus raštinės skyriaus darbuotojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė priskiriama kvalifikuotų specialistų  pareigybės grupei. Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo darbo vieta - Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai, Stoties g. 25a, Tauragė.

2. Pareigybės lygis – B.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

3.2. žinoti ir sugebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius procesinius teismų veiklos klausimus, dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir archyvavimo reguliavimą  bei  kitus teisės aktus, būtinus funkcijų vykdymui;

3.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

3.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. suveda administracinių nusižengimų, baudžiamąsias bylas, teikimus, skundus, pareiškimus į informacinę sistemą LITEKO, suteikiant numerius. Registruoja IBPS sistemoje ikiteisminio tyrimo dokumentus (pateiktus popieriniu variantu), skundus dėl ikiteisminio tyrimo teisėjo nutarties, skundus dėl kitų ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro veiksmų ir nutarimų;

4.3 kasdien suveda į LITEKO informacinę sistemą gautus procesinius dokumentus administracinių nusižengimų, baudžiamosiose bylose ir per trumpiausią laikotarpį pasirašytinai atiduoda atsakingam darbuotojui;

4.4. kasdien registruoja elektroninius dokumentus administracinių nusižengimų, baudžiamosiose bylose pateiktus per LITEKO viešųjų elektroninių paslaugų posistemę (VEP) remiantis patvirtinta Elektroninių duomenų teisme tvarkymo, įtraukimo į apskaitą ir saugojimo naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas tvarka;

4.5. užtikrina tinkamą gautų ir išnagrinėtų administracinių nusižengimų, baudžiamųjų bylų, ikiteisminio tyrimo dokumentų  saugojimą, tvarkymą, vykdymą, kai byla yra teismo raštinėje;

4.6. priima į raštinę pilnai sutvarkytas išnagrinėtas administracinių nusižengimų, baudžiamąsias bylas pasirašant teismo posėdžių registracijos žurnale;

4.7. išduoda ar išsiunčia administracinių nusižengimų, baudžiamųjų bylų procesinių, kitų dokumentų kopijas Administracinių nusižengimų kodekso, Baudžiamojo proceso kodekso nustatytais atvejais ir terminais proceso dalyviams bei atitinkamoms institucijoms;

4.8. vykdo administracinių nusižengimų, baudžiamųjų bylų nuosprendžių, nutarčių, nutarimų įsiteisėjimo kontrolę;

4.9. laiku ir tinkamai atsako į užklausimus, reikalavimus, susijusius su administracinių nusižengimų, baudžiamosiomis bylomis, kai jos yra teismo raštinėje;

4.10. gavus skundą išnagrinėtose administracinių nusižengimų, baudžiamosiose bylose, ikiteisminio tyrimo dokumentuose, pagal Administracinių nusižengimų, Baudžiamojo proceso kodeksų reikalavimus parengia ir išsiunčia bylą apeliacinei instancijai;

4.11. pagal pareikalavimą išsiunčia administracinių nusižengimų, baudžiamąsias bylas kasacinei instancijai;

4.12. pateikia nuosprendžius, nutartis vykdyti Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka ir terminais, išrašo ir išduoda išieškotojams vykdomuosius raštus;

4.13. išsiunčia nutarimus (nutartis) vykdymui protokolą surašiusiai institucijai (pareigūnui) Administracinių nusižengimų kodekse numatyta tvarka ir terminais;

4.14. gautus įvykdytus vykdomuosius raštus, kitus dokumentus susiuva į administracinių nusižengimų, baudžiamąsias bylas chronologine tvarka, kai byla yra teismo raštinėje;

4.14. tvarko daiktinių įrodymų administracinių nusižengimų, baudžiamosiose bylose apskaitą ir užtikrina jų saugumą, grąžinimą ir sunaikinimą;

4.15. teikia reikiamus duomenis į nagrinėjamas bylas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir kitų duomenų bazių;

4.16. perduoda teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais Turto arešto aktų registrui procesinius sprendimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pakeitimo ar panaikinimo baudžiamosiose bylose, kai jos yra teismo raštinėje;

4.17. laiku ir tinkamai teikia reikalingus duomenis ir informaciją Įtariamųjų, kaltinamųjų, nuteistųjų registrui (ĮKNR);

4.18. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal patvirtintą tvarką;

4.19. organizuoja susipažinimą su išnagrinėtomis administracinių nusižengimų, baudžiamosiomis bylomis, daro reikalaujamas kopijas (nuorašus), kai bylos yra teismo raštinėje;

4.20. teikia informaciją (išskyrus teisingumo vykdymą) asmenims tiesiogiai ir telefonu apie teismo darbą, paskirtų teismo posėdžių datą, laiką ir vietą, nurodo tikslius teismo darbuotojų telefonus, kompetentingus suteikti interesantą dominančią informaciją tuo atveju, jeigu prašomos suteikti informacijos negali suteikti pasinaudodamas teismo informacine sistema, jei jos neperduotos teismo archyvui;

4.21. užtikrina, kad teismo dokumentai būtų rengiami, tvarkomi pagal teisės aktų reikalavimus;

4.22. dalyvauja rengiant teismo dokumentacijos planą;

4.23. užtikrina tinkamą ir savalaikį dokumentų, bylų, priskirtų pagal dokumentacijos planą perdavimą teismo archyvui;

4.24. pateikia raštinės atsakingam darbuotojui tvarkingai paruoštą siunčiamą korespondenciją, aiškiai nurodant adresatą, siunčiamų dokumentų skaičių bei kitus reikalingus duomenis. Dokumentus sudeda į vokus, išskyrus kai dokumentai siunčiami ne per paštą;

4.25. apmoko dirbti naujai priimtus Tauragės rūmų Raštinės skyriaus darbuotojus, teikia jiems tikslią bei operatyvią metodinę ir praktinę pagalbą, užtikrinančią tinkamą pasiruošimą darbui;

4.26. pavaduoja teismo Raštinės skyriaus vertėją, jam nesant darbe (dėl nedarbingumo, atostogų ar kitų priežasčių), laikinai vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, išskyrus vertimą;

4.27. vykdo kitus teismo pirmininko, kanclerio, teisėjo, teismo raštinės skyriaus vedėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

iV. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Raštinės skyriaus vedėjui.

Naujienų prenumerata

Teismo darbo laikas

I–IV 8.00–17.00
V     8.00–15.45
Pietų pertrauka
12.00–12.45

Dokumentai priimami 
I, III   8.00-17.00 (be pietų pertraukos)
II, IV  7.30-17.00 (be pietų pertraukos)
V       8.00-15.45 (be pietų pertraukos)

Atstovas ryšiams su visuomene

Mindaugas Radvila
Telefonas (8 446) 61 393
El. p.:mindaugas.radvila@teismas.lt