Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Tauragės apylinkės teismas
lt
En

Vertėjas [Tauragės rūmai]

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Raštinės skyriaus vertėjas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė priskiriama kvalifikuotų specialistų pareigybės grupei. Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo darbo vieta - Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai, Stoties g. 25a, Tauragė.

2. Pareigybės lygis – B.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

3.2. žinoti ir sugebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius procesinius teismų veiklos klausimus, dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir archyvavimo reguliavimą bei kitus teisės aktus, būtinus funkcijų vykdymui;

3.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

3.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

3.5. puikiai mokėti užsienio (rusų, anglų) kalbas žinoti teisinius terminus ir sugebėti tiksliai juos išversti.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. teismo posėdžiuose verčia asmenų, nemokančių lietuvių kalbos, paaiškinimus, parodymus, pareiškimus, kitus pasisakymus iš rusų/anglų kalbos į lietuvių kalbą, o asmenims, nemokantiems lietuvių kalbos – paaiškinimų, parodymų, pareiškimų, perskaitomų dokumentų turinį, procesinių veiksmų esmę, taip pat teisėjo patvarkymus, teismo nutartis, sprendimus ir nuosprendžius į rusų/anglų kalbą;

4.2. asmenims, nemokantiems lietuvių kalbos ar nepakankamai ją mokantiems, pageidaujant, dalyvauja jiems susipažįstant su bylos medžiaga, žodžiu išverčia jų nurodytą bylos medžiagą iš lietuvių į rusų/anglų kalbą;

4.3. verčia raštu į lietuvių kalbą teisme gautus ir priimtus dokumentus rusų/anglų kalba;

4.4. verčia raštu iš lietuvių kalbos į rusų/anglų kalbą teismo dokumentus, kurie pagal įstatymus proceso dalyviams įteikiami rusų kalba;

4.5. verčia raštu iš lietuvių kalbos į rusų/anglų kalbą raštus, lydraščius, pavedimus dėl dokumentų įteikimo ne Lietuvos Respublikoje, įformina šiuos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;

4.6. atlieka kitus vertimus iš/į rusų/anglų kalbą žodžiu ir raštu;

4.7. esant poreikiui, atlieka vertimą žodžiu Šilalės, Šilutės rūmuose;

4.8. teikia informaciją (išskyrus teisingumo vykdymą) asmenims tiesiogiai ir telefonu apie teismo darbą, paskirtų teismo posėdžių datą, laiką ir vietą, nurodo tikslius teismo darbuotojų telefonus, kompetentingus suteikti interesantą dominančią informaciją tuo atveju, jeigu prašomos suteikti informacijos negali suteikti pasinaudodamas teismo informacine sistema;

4.9. atlieka teisme susidariusių dokumentų atranką nuolatiniam ir ilgam saugojimui;

4.10. sudaro nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus;

4.11. dalyvauja rengiant Dokumentacijos planą ir kontroliuoja jo taikymą formuojant bylas;

4.12. pagal patvirtintą teismo Dokumentacijos planą kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su archyvo funkcijų vykdymu;

4.13. pagal patvirtintą tvarką vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO);

4.14. įveda į Lietuvos teismų informacinę sistemą (LITEKO) gaunamus dokumentus archyvinėse bylose;

4.15. kasdien tvarko teismo siunčiamą korespondenciją, antspauduoja vokus, ruošia išsiunčiamos korespondencijos sąrašus, pildo išnešiojamų raštų žurnalą, užtikrina siunčiamos korespondencijos savalaikį išvežimą;

4.16. dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

4.17. apmoko dirbti naujai priimtus Raštinės skyriaus darbuotojus, teikia jiems tikslią bei operatyvią metodinę ir praktinę pagalbą, užtikrinančią tinkamą pasiruošimą darbui;

4.18. pavaduoja Raštinės skyriaus raštinės darbuotoją, jam nesant darbe (dėl nedarbingumo, atostogų ar kitų priežasčių), laikinai vykdyti jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

4.19. atlieka kitas funkcijas, reikalingas užtikrinti tinkamą Tauragės apylinkės teismo Raštinės skyriaus darbą;

4.20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio teismo kanclerio, teismo pirmininko ir Raštinės skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su teismo veikla, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Raštinės skyriaus vedėjui.

Naujienų prenumerata

Teismo darbo laikas

I–IV 8.00–17.00
V     8.00–15.45
Pietų pertrauka
12.00–12.45

Dokumentai priimami 
I, III   8.00-17.00 (be pietų pertraukos)
II, IV  7.30-17.00 (be pietų pertraukos)
V       8.00-15.45 (be pietų pertraukos)

Atstovas ryšiams su visuomene

Mindaugas Radvila
Telefonas (8 446) 61 393
El. p.:mindaugas.radvila@teismas.lt