Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Tauragės apylinkės teismas
lt
En

Archyvaras [Šilutės rūmai]

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Tauragės apylinkės teismo archyvaras yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė priskiriama specialistų grupei. Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo darbo vieta – Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmai, M. Jankaus g. 4, Šilutė.

2. Pareigybės lygis – B.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos archyvų įstatymu, dokumentų rengimo ir tvarkymo apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos teismų (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą) raštvedybos ir archyvų tvarkymo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos teismų (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą) dokumentų saugojimo terminų rodykle, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, įforminimą, apskaitą, išsaugojimą ir apsaugojimą nuo sugadinimo, praradimo, neteisėto naudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo, teismo pirmininko įsakymais, nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais archyvo darbą;

3.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

3.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles, dokumentų rengimo, įforminimo ir archyvavimo taisykles;

3.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. užtikrina archyvo dokumentų kaupimą, apskaitą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą, vadovaujantis patvirtintu teismo Dokumentacijos planu;

4.2. priima saugojimui baigtas bylas ir kitus dokumentus, sutikrina bylų saugojimo terminų buvimą, atitiktį raštvedybos taisyklių reikalavimams, tvarko jas tolimesniam saugojimui bei perdavimui į valstybės archyvą;

4.3. atlieka susidariusių dokumentų atranką nuolatiniam ir ilgam saugojimui;

4.4. sudaro nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus;

4.5. dalyvauja rengiant Dokumentacijos planą ir kontroliuoja jo taikymą formuojant bylas;

4.6. pagal patvirtintą teismo Dokumentacijos planą kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su archyvo funkcijų vykdymu;

4.7. atlieka archyve esančių archyvinių bylų (dokumentų) paiešką;

4.8. išduoda dokumentų bylas laikinai naudoti ir kontroliuoja jų grąžinimą;

4.9. parengia teismo procesinių dokumentų nuorašus bei kopijas, organizuoja susipažinimą su šiais dokumentais, kai byla yra archyve;

4.10. laiku ir tinkamai atsako į gautus paklausimus ir reikalavimus;

4.11. teikia piliečiams išsamią informaciją telefonu apie bylas, esančias rūmų archyve pagal patvirtintas Asmenų aptarnavimo, jų prašymų ir skundų nagrinėjimo teisme taisykles;

4.12. pagal patvirtintą tvarką vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO);

4.13. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Elektroninio archyvo informacine sistema remiantis patvirtinta su teismo proceso bylomis susijusių elektroninių duomenų teisme tvarkymo, įtraukimo į apskaitą ir saugojimo naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas tvarka;

4.14. pagal kompetenciją rengia archyvo veiklos dokumentų projektus;

4.15. dalyvauja rengiant metodines rekomendacijas dokumentų valdymo klausimais;

4.16. teikia siūlymus dėl darbo organizavimo Teismo kancleriui;

4.17. dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

4.18. teikia informaciją (išskyrus teisingumo vykdymą) asmenims tiesiogiai ir telefonu apie teismo darbą, paskirtų teismo posėdžių datą, laiką ir vietą, nurodo tikslius teismo darbuotojų telefonus, kompetentingus suteikti interesantą dominančią informaciją tuo atveju, jeigu prašomos suteikti informacijos negali suteikti pasinaudodamas teismo informacine sistema, jeigu byla perduota teismo archyvui;

4.19. pateikia raštinės atsakingam darbuotojui tvarkingai paruoštą siunčiamą korespondenciją, aiškiai nurodant adresatą, siunčiamų dokumentų skaičių bei kitus reikalingus duomenis. Dokumentus sudeda į vokus, išskyrus kai dokumentai siunčiami ne per paštą;

4.20. informuoja Teismo pirmininką ir Teismo kanclerį apie perduotus ir dingusius laikino, nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentus ir/ar bylas, taip pat apie teismo archyvui neperduotas ilgo ir nuolatinio saugojimo dokumentų bylas;

4.21. apmoko dirbti naujai priimtus darbuotojus, teikia jiems tikslią bei operatyvią metodinę ir praktinę pagalbą, užtikrinančią tinkamą pasiruošimą darbui;

4.22. pavaduoja Šilutės rūmų raštinės biuro vertėją, jam nesant darbe (dėl nedarbingumo, atostogų ar kitų priežasčių), laikinai vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, išskyrus vertimą;

4.23. atlieka kitas funkcijas, reikalingas užtikrinti tinkamą archyvo darbą;

4.24. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio teismo pirmininko, kanclerio pavedimus, susijusius su teismo veikla, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Teismo kancleriui.

Naujienų prenumerata

Teismo darbo laikas

I–IV 8.00–17.00
V     8.00–15.45
Pietų pertrauka
12.00–12.45

Dokumentai priimami teismo darbo laiku
Kiekvienos darbo dienos pietų pertraukos (nuo 12.00 val. iki 12.45 val.) metu, taip pat antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 7.30 val. teisme gali būti priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundai.

Atstovas ryšiams su visuomene

Mindaugas Radvila
Telefonas (8 446) 61 393
El. p.:mindaugas.radvila@teismas.lt