Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Tauragės apylinkės teismas
lt
En

Lietuvių kalbos specialistas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Raštinės skyriaus lietuvių kalbos specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė priskiriama specialistų pareigybės grupei. Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo darbo vieta – Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai, Stoties g. 25a, Tauragė.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

3.2. išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;

3.3. gerai išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymu, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais, dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinės kalbos vartojimą;

3.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

3.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. vadovaujantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais ir rekomendacijomis, aprobuota lingvistine literatūra redaguoja teisme rengiamus dokumentus, duomenis, skelbtinus teismų informacinėje sistemoje LITEKO, informaciją, teikiamą žiniasklaidai, visuomenei;

4.2 . užtikrina, kad teismo dokumentai būtų rengiami pagal teisės aktų reikalavimus, įskaitant Rekomenduojamus teismų procesinių sprendimų kokybės standartų reikalavimus;

4.3. teismo pirmininkui ir teismo kancleriui teikia pasiūlymus dėl valstybinės kalbos vartojimo teisme, dokumentų rengimo taisyklių laikymosi tvarkos tobulinimo;

4.4. konsultuoja teismo darbuotojus valstybinės kalbos vartojimo klausimais, teikia metodinę ir praktinę pagalbą, pagal kompetenciją rengia metodinius patarimus;

4.5. teisėjų pageidavimu teikia įstatymų, kitų teisės aktų lingvistinę analizę;

4.6. teikia pasiūlymus dėl metodinės medžiagos kaupimo;

4.7. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO, pagal nustatytą tvarką;

4.8. esant poreikiui skaitmenina ir kopijuoja dokumentus, jų skaitmenines kopijas prisega prie elektroninės bylos kortelės ir pasirašo elektroniniu parašu pagal nustatytas tvarkas;

4.9. pagal kompetenciją rengia atsakymus raštu į gautus paklausimus, skundus ir prašymus, rengia teismo vidaus teisės aktų projektus, kitus teismo veiklos dokumentus, ataskaitas;

4.10. dalyvauja teismo pirmininko ar teismo kanclerio sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų bei darbo grupių darbe;

4.11. pavaduoja teismo raštinės skyriaus darbuotojus jiems atostogaujant ar nesant darbe dėl kitų priežasčių;

4.12. organizuojant konkursus į valstybės tarnautojų pareigas, padeda parengti medžiagą (klausimus) kalbos kultūros, kalbos etiketo ir kitais klausimais;

4.13. pateikia raštinės atsakingam darbuotojui tvarkingai paruoštą siunčiamą korespondenciją, aiškiai nurodant adresatą, siunčiamų dokumentų skaičių bei kitus reikalingus duomenis. Dokumentus sudeda į vokus, išskyrus kai dokumentai siunčiami ne per paštą;

4.14. atlieka kitas funkcijas, reikalingas užtikrinti tinkamą Tauragės apylinkės teismo Raštinės skyriaus darbą;

4.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio teismo pirmininko, kanclerio ir teismo raštinės skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su teismo veikla, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Raštinės skyriaus vedėjui.

Naujienų prenumerata

Teismo darbo laikas

I–IV 8.00–17.00
V     8.00–15.45
Pietų pertrauka
12.00–12.45

Dokumentai priimami teismo darbo laiku
Kiekvienos darbo dienos pietų pertraukos (nuo 12.00 val. iki 12.45 val.) metu, taip pat antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 7.30 val. teisme gali būti priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundai.

Atstovas ryšiams su visuomene

Mindaugas Radvila
Telefonas (8 446) 61 393
El. p.:mindaugas.radvila@teismas.lt