Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Tauragės apylinkės teismas
lt
En

Ūkvedys-vairuotojas [Šilutės rūmai]

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Turto valdymo skyriaus ūkvedys - vairuotojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė priskiriama kvalifikuotų darbuotojų pareigybės grupei. Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo darbo vieta – Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmai, M. Jankaus g. 4, Šilutė.

2. Pareigybės lygis – C.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

3.2. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones bei ne mažesnę kaip dvejų metų vairavimo patirtį;

3.3. mokėti nustatyti susisiekimo maršrutus Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už jos ribų;

3.4. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius saugų eismą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, pastatų techninę priežiūrą, priešgaisrinę saugą, šilumos ir elektros ūkio priežiūrą;

3.5. išmanyti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus;

3.6. išmanyti pirmosios medicininės pagalbos suteikimo būdus ir priemones;

3.7. mokėti nustatyti automobilio gedimus ir juos pašalinti;

3.8. žinoti ir išmanyti darbo priemonių rūšis ir jų saugojimo tvarką;

3.9. laikytis darbų saugos instrukcijų, vidaus tvarkos taisyklių;

3.10. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

3.11. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

3.12. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. užtikrina teismo rūmų materialinių vertybių apsaugą, jas sandėliuoja ir veda apskaitą;

4.2. renka ir planuoja teismo rūmų prekių ir paslaugų poreikius bei teikia siūlymus Turto valdymo skyriaus vedėjui dėl teismo rūmų aprūpinimo;

4.3. kiekvieną dieną pristato rūmų išnešiojamąją korespondenciją Šilutės mieste veikiančioms institucijoms, įmonėms ir įstaigoms, pašto korespondenciją į paštą;

4.4. užtikrina tinkamas teismo rūmų darbo ir higienos sąlygas: aprūpina teisėjus ir kitus teismo rūmų darbuotojus organizacinėmis bei techninėmis darbo priemonėmis, bendro naudojimo patalpas būtiniausiomis sanitarinėmis-higienos priemonėmis;

4.5. rūpinasi teismo rūmų pastato, patalpų bei teritorijos tinkama būkle, švara ir tvarka, užtikrina tinkamą teismo rūmų pastato, patalpų bei teritorijos valymą;

4.6. užtikrina teismo rūmų patalpų priešgaisrinę apsaugą;

4.7. vykdo teismo rūmų energetinių išteklių (vandens, elektros, šiluminės energijos) apskaitą ir kontroliuoja jų panaudojimą, teikia duomenis apie energetinių išteklių skaitiklių rodmenis atitinkamoms institucijoms ir Turto valdymo skyriaus vedėjui;

4.8. imasi reikiamų priemonių, kad būtų techniškai tvarkingos teismo rūmų energetinės, ventiliacinės, komunikacinės ir kitokios inžinierinės sistemos bei įrenginiai (elektros ir šilumos tinklai, vandentiekis, kanalizacija, telefoninis ryšis ir kt.);

4.9. pagal galimybes vykdo teismo rūmų sistemose bei įrenginiuose įvykusių avarijų likvidavimą bei gedimų pašalinimą (atlieka smulkų vandentiekio ir kanalizacijos sistemų remontą, vykdo smulkius staliaus bei kitus teismo rūmų pastato ar patalpų remonto darbus), imasi priemonių pašalinti priežastis, galinčias sukelti traumas, avarijas, apie pastebėtus trūkumus, gedimus informuoja Turto valdymo skyriaus vedėją, teikia siūlymus dėl jų pašalinimo;

4.10. teismo pirmininko, kanclerio, Turto valdymo skyriaus vedėjo pavedimu vairuoja tarnybinį automobilį, veža teisėjus bei kitus teismo rūmų darbuotojus ir/arba krovinius į paskirties vietas;

4.11. prižiūri ir remontuoja jam vairuoti priskirtą tarnybinį automobilį, imasi priemonių, kad būtų pašalinti nustatyti gedimai;

4.12. vykdo automobilio ridos ir degalų sunaudojimo apskaitą (pildo kelionės lapus ir iki sekančio mėnesio 2 dienos pateikia Turto valdymo skyriaus vedėjui), pildo automobilio priėmimo-perdavimo aktus;

4.13. užtikrina kokybišką jam vairuoti priskirto tarnybinio automobilio techninę būklę ir švarą, paruošia automobilį žiemos ir vasaros sezonui, atlieka privalomąją techninę apžiūrą;

4.14. prireikus atlieka krovėjo darbus – iškrauna, pakrauna, perneša prekes, teismo inventorių ir kt.;

4.15. dalyvauja inventorizuojant teismo rūmuose esančias materialines vertybes, užtikrina, kad inventorizacijos rezultatai atitiktų faktinius duomenis, teikia Turto valdymo skyriaus vedėjui siūlymus dėl nereikalingo ar netinkamo naudoti teismo rūmų turto nurašymo;

4.16. rūpinasi teismo rūmų pastato, patalpų apsauga, užtikrina, kad pasibaigus nustatytam darbo laikui, teismo rūmų pastatas būtų parengtas apsauginės signalizacijos įjungimui, įjungia teismo apsauginę signalizaciją, įsitikina, kad ji yra veikianti ir neturi gedimų, užrakina teismo rūmų pastato lauko duris;

4.17. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina tinkamą vėliavų iškėlimą bei nuleidimą teismo rūmuose;

4.18. pavaduoja Šilutės rūmų kiemsargį jam nesant darbe (dėl nedarbingumo, atostogų ar kitų priežasčių), laikinai vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

4.19. atlieka funkcijas, reikalingas užtikrinti tinkamą Turto valdymo skyriaus darbą;

4.20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio teismo pirmininko, kanclerio ir Turto valdymo  skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su teismo veikla, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Turto valdymo skyriaus vedėjui.

Naujienų prenumerata

Teismo darbo laikas

I–IV 8.00–17.00
V     8.00–15.45
Pietų pertrauka
12.00–12.45

Dokumentai priimami 
I, III   8.00-17.00 (be pietų pertraukos)
II, IV  7.30-17.00 (be pietų pertraukos)
V       8.00-15.45 (be pietų pertraukos)

Atstovas ryšiams su visuomene

Mindaugas Radvila
Telefonas (8 446) 61 393
El. p.:mindaugas.radvila@teismas.lt