Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Tauragės apylinkės teismas
lt
En

Turto valdymo skyriaus vedėjas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Turto valdymo skyriaus vedėjas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė priskiriama struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų pareigybės grupei. Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo darbo vieta – Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai, Stoties g. 25a, Tauragė.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. turėti 2 metų profesinio ir vadovaujamo darbo patirtį;

3.3. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones bei ne mažesnę kaip dvejų metų vairavimo patirtį;

3.4. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykių reguliavimą, biudžetinių įstaigų veiklą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešuosius pirkimus, pastatų techninę priežiūrą, priešgaisrinę saugą, šilumos ir elektros ūkio priežiūrą;

3.5. būti išklausius darbų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos mokymo programą ir turėti nustatytos formos galiojančius tai patvirtinančius dokumentus;

3.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

3.7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

3.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Turto valdymo skyriaus darbą, asmeniškai atsako už šiam skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

4.2. vadovaujantis įstatymais bei statybos techninių reglamentų nuostatomis, organizuoja tinkamą teismo pastatų techninę priežiūrą, stebi teismo pastatų eksploatavimo pokyčius, rengia ir teikia ataskaitas apie teismo pastatų eksploatavimą ir jų techninę priežiūrą, apie pastebėtus defektus nedelsiant informuoja teismo pirmininką bei kanclerį;

4.3. tvarko teismo pastatų elektros ūkio techninę dokumentaciją, organizuoja elektros įrenginių ir sistemų techninę priežiūrą, matavimus, užtikrina patikimą elektros įrenginių ir sistemų veikimą pagal elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių reikalavimus, organizuoja gedimų šalinimą, tvarko elektros energijos sunaudojimo apskaitą ir pateikia atitinkamoms įstaigomis ataskaitinius dokumentus;

4.4. organizuoja visapusišką teismo šilumos punkto priežiūrą, užtikrina, kad teisme laiku ir tinkamai būtų tiekiama šiluma bei karštas vanduo, patalpose būtų tinkama temperatūra, vykdo šiluminės energijos sunaudojimo apskaitą ir pateikia atitinkamoms įstaigomis ataskaitinius dokumentus;

4.5. atsako už teismo priešgaisrinę saugą: užtikrina, kad teisme būtų laikomasi priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, vykdo periodines teritorijos, patalpų, evakuacinių kelių, planų, gaisro gesinimo įrenginių patikras, rengia priešgaisrinės saugos instrukcijas, evakuacijos planus, instruktuoja teisėjus ir kitus teismo darbuotojus priešgaisrinės saugos klausimais, organizuoja aprūpinimą gaisro gesinimo priemonėmis;

4.6. užtikrina teismo civilinės saugos parengties ekstremaliomis situacijoms plano įgyvendinimą, vykdymo priežiūrą, teikia pasiūlymus dėl šio plano pakeitimo;

4.7. užtikrina teisės aktais nustatytų darbo saugos reikalavimų įgyvendinimą ir laikymąsi;

4.8. organizuoja darbuotojų sveikatos tikrinimą;

4.9. organizuoja ir vykdo tinkamą teismo inžinerinės, komunikacinės, santechninės, kondicionavimo, šildymo, vėdinimo ir kitokių sistemų techninę priežiūrą ir tinkamą jų eksploatavimą, pagal kompetenciją imasi priemonių šalinti priežastis, galinčias sukelti traumas, avarijas, apie pastebėtus trūkumus, nesklandumus ar gedimus informuoja teismo pirmininką ir (ar) kanclerį, teikia siūlymus dėl jų pašalinimo bei užtikrina jų šalinimą;

4.10. organizuoja įvykusių avarijų bei įrangos gedimų ir jų padarinių likvidavimą;

4.11. kaupia ir sistemina informaciją apie teismui reikalingas prekes ir paslaugas, nustato materialinių vertybių bei paslaugų poreikį, teikia siūlymus dėl jų įsigijimo;

4.12. vykdo teismą aptarnaujančių asmenų (pagal sudarytas aptarnavimo sutartis) veiklos kontrolę, yra atsakingas už tiekiamų prekių ar paslaugų priėmimą (centriniuose rūmuose), kontroliuoja, kad tiekiamos prekės ir paslaugos atitiktų techninių sąlygų, standartų reikalavimus;

4.13. organizuoja teisėjų ir kitų darbuotojų aprūpinimą kompiuterine, programine įranga ir organizacine technika, užtikrina, kad bendro naudojimo patalpose būtų būtiniausios sanitarinės – higieninės priemonės tam, kad darbuotojams būtų užtikrintos tinkamos darbo ir higienos sąlygos;

4.14. užtikrina materialinių vertybių apsaugą, jas sandėliuoja ir veda apskaitą, rengia dokumentus dėl netinkamos kokybės prekių grąžinimo;

4.15. rengia mėnesinius atsargų sunaudojimo apyvartos žiniaraščius ir pateikia vyresniajam patarėjui arba vyresniajam specialistui (finansininkui);

4.16. dalyvauja inventorizuojant teismo materialines vertybes, užtikrina, kad inventorizacijos rezultatai atitiktų faktinius duomenis;

4.17. organizuoja ir vykdo nenaudojamo ir netinkamo naudoti turto išardymą, nurašymą ir likvidavimą;

4.18. užtikrina, kad teisme būtų kuo efektyviau naudojami visi energetiniai bei materialiniai ištekliai, veda jų apskaitą, kontroliuoja naudojimą;

4.19. užtikrina teisėjų bei kitų teismo darbuotojų ir/arba krovinių vežimą į paskirties vietas tarnybiniu transportu, tarnybinio transporto apskaitą, techninę apžiūrą, tinkamą naudojimą;

4.20. centriniuose teismo rūmuose užtikrina, kad pasibaigus teismo vidaus tvarkos taisyklėse nustatytam darbo laikui, teismo pastatas būtų parengtas apsauginės signalizacijos įjungimui, užtikrina teismo apsauginės signalizacijos veikimą, jos gedimų šalinimą, kad būtų užrakintos teismo pastato lauko durys;

4.21. organizuoja teismo administracinių patalpų, kiemo vartų atrakinimą ir užrakinimą;

4.22. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina tinkamą vėliavų iškėlimą bei nuleidimą;

4.23. vadovaudamasis teismo dokumentacijos planu, paruošia ir perduoda teismo archyvui skyriaus bylas, praėjus vieneriems kalendoriniams metams po jų užbaigimo;

4.24. teikia siūlymus teismo pirmininkui ir (ar) kancleriui dėl teismo materialinių-techninių poreikių, darbo organizavimo, teismo turto valdymo, naudojimo, apsaugos ir kitais šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais;

4.25. rengia Turto valdymo skyriaus nuostatus ir skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, įsakymų ir kitų vidaus dokumentų projektus, susijusius su skyriaus veikla;

4.26. organizuoja į Turto valdymo skyrių besikreipiančių asmenų aptarnavimą;

4.27. organizuoja teismo patalpų ir inventoriaus remonto darbus;

4.28. rengia technines specifikacijas;

4.29. dalyvauja nelaimingų atsitikimų darbe tyrime, pildo nustatytos formos nelaimingo atsitikimo darbe aktą;

4.30. pagal kompetenciją kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia teismo pirmininkui ar teismo kancleriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo sąlygų teisme bei Turto valdymo skyriuje gerinimo;

4.31. vykdo teismo antspaudų ir spaudų apskaitą;

4.32. tvarko teismo valdomo nekilnojamojo turto teisinę registraciją bei kitą dokumentaciją;

4.33. užtikrina, kad teritorijose ir patalpose, kuriuose dirbama su įslaptinta informacija, tinkamai veiktų reikiamos fizinės apsaugos priemonės;

4.34. pagal kompetenciją rengia dokumentus, susijusius su Turto valdymo skyriaus veikla;

4.35. atlieka pavaldžių darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinės veiklos vertinimą;

4.36. dalyvauja teismo pirmininko ar teismo kanclerio sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų darbe, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;

4.37. dalyvauja rengiant dokumentacijos planą;

4.38. apmoko dirbti naujai priimtus Turto valdymo skyriaus darbuotojus, teikia jiems tikslią bei operatyvią pagalbą, užtikrinančią tinkamą pasiruošimą darbui;

4.39. pavaduoja Turto valdymo skyriaus vairuotoją, jam nesant darbe (dėl nedarbingumo, atostogų ar kitų priežasčių), laikinai vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

4.40. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio teismo kanclerio ir teismo pirmininko pavedimus, susijusius su teismo veikla, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui.

Naujienų prenumerata

Teismo darbo laikas

I–IV 8.00–17.00
V     8.00–15.45
Pietų pertrauka
12.00–12.45

Dokumentai priimami teismo darbo laiku
Kiekvienos darbo dienos pietų pertraukos (nuo 12.00 val. iki 12.45 val.) metu, taip pat antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 7.30 val. teisme gali būti priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundai.

Atstovas ryšiams su visuomene

Mindaugas Radvila
Telefonas (8 446) 61 393
El. p.:mindaugas.radvila@teismas.lt