Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Tauragės apylinkės teismas
lt
En

Vairuotojas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Turto valdymo skyriaus vairuotojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė priskiriama kvalifikuotų darbuotojų pareigybės grupei. Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo darbo vieta – Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai, Stoties g. 25a, Tauragė.

2. Pareigybės lygis – C.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

3.2. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones bei ne mažesnę kaip dvejų metų vairavimo patirtį;

3.3. mokėti nustatyti susisiekimo maršrutus Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už jos ribų;

3.4. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius saugų eismą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, pastatų techninę priežiūrą, priešgaisrinę saugą, šilumos ir elektros ūkio priežiūrą;

3.5. išmanyti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus;

3.6. išmanyti pirmosios medicininės pagalbos suteikimo būdus ir priemones;

3.7. mokėti nustatyti automobilio gedimus ir juos pašalinti;

3.8. žinoti ir išmanyti darbo priemonių rūšis ir jų saugojimo tvarką;

3.9. laikytis darbų saugos instrukcijų, vidaus tvarkos taisyklių;

3.10. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. kiekvieną dieną pristato rūmų išnešiojamąją korespondenciją Tauragės mieste veikiančioms institucijoms, įmonėms ir įstaigoms, pašto korespondenciją į paštą;

4.2. vairuoja tarnybinį automobilį;

4.3. pildo automobilio kelionės lapus ir pateikia Turto valdymo skyriaus vedėjui, vykdo automobilio ridos ir degalų sunaudojimo apskaitą, pildo tarnybinio automobilio priėmimo – perdavimo aktus;

4.4. prižiūri ir remontuoja jam vairuoti priskirtą tarnybinį automobilį, imasi priemonių, kad būtų pašalinti nustatyti gedimai;

4.5. prireikus atlieka krovėjo darbus – iškrauna, pakrauna, perneša prekes, teismo inventorių ir kt., atlieka smulkų vandentiekio ir kanalizacijos sistemų remontą, vykdo smulkius staliaus bei kitus teismo rūmų pastato ar patalpų remonto darbus;

4.6. rūpinasi tarnybinio automobilio technine būkle, švara, saugumu;

4.7. organizuoja automobilio ir jo įrangos remontą šias paslaugas teikiančiose įmonėse;

4.8. automobilį eksploatuoja techniškai tvarkingą, po darbo automobilį laiko teismo garaže;

4.9. rūpinasi garažo būkle ir tvarka;

4.10. paruošia automobilį žiemos ir vasaros sezonui, užtikrina jo techninę būklę ir saugų eksploatavimą, laiku paruošia ir atlieka automobilio privalomąją techninę apžiūrą;

4.11. racionaliai naudoja degalus, tepalus, transporto priemonės detales, kitas perduotas materialines vertybes;

4.12. pavaduoja Turto valdymo skyriaus vedėją arba Turto valdymo skyriaus kiemsargį (Tauragės rūmuose), jiems nesant darbe (dėl nedarbingumo, atostogų ar kitų priežasčių), laikinai vykdo jų pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas;

4.13. atlieka kitas funkcijas, reikalingas užtikrinti tinkamą Turto valdymo skyriaus darbą;

4.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio teismo pirmininko, kanclerio ir Turto valdymo skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su teismo veikla, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Turto valdymo skyriaus vedėjui.

Naujienų prenumerata

Teismo darbo laikas

I–IV 8.00–17.00
V     8.00–15.45
Pietų pertrauka
12.00–12.45

Dokumentai priimami 
I, III   8.00-17.00 (be pietų pertraukos)
II, IV  7.30-17.00 (be pietų pertraukos)
V       8.00-15.45 (be pietų pertraukos)

Atstovas ryšiams su visuomene

Mindaugas Radvila
Telefonas (8 446) 61 393
El. p.:mindaugas.radvila@teismas.lt