Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Tauragės apylinkės teismas
lt
En

Psichologas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Tauragės apylinkės teismo psichologas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė priskiriama kvalifikuotų specialistų pareigybės grupei. Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo darbo vieta – Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai, Stoties g. 25a, Tauragė.

2. Pareigybės lygis - A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

3.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius nepilnamečio, mažamečio asmens dalyvavimą teisminiuose procesuose;

3.3. gerai išmanyti teisės psichologijos srities problematiką, įvykių rekonstrukcijos ir asmens atpažinimo psichologinius ypatumus, civilinio, baudžiamojo ir administracinio proceso psichologines charakteristikas;

3.4. gebėti integruoti psichologijos, kriminologijos ir teisės žinias, psichologiniu lygmeniu analizuoti teisės taikymo ir teisės veikimo problemas;

3.5. gebėti atlikti mažamečių ir nepilnamečių asmenų psichologinį įvertinimą, gebėti efektyviai bendrauti su mažamečiais, nepilnamečiais ir suaugusiais asmenimis, taikyti psichologinės diagnostikos metodus asmenybės įvertinimui, rašyti pagrįstas psichologines išvadas;

3.6. gebėti atlikti krizių intervenciją, taikyti krizių ir traumų įveikos metodus ir konkrečias technikas;

3.7. gerai išmanyti vaiko raidą ir gebėti įvertinti vaiko raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines ir asmenybės problemas, vaiko brandumą, identifikuoti patologijas, gebėti bendrauti su mažamečiais, nepilnamečiais ir suaugusiais asmenimis;

3.8. laikytis Psichologų profesinės etikos kodekso reikalavimų;

3.9. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

3.10. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;

3.11. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu dalyvauti apklausiant nepilnamečius, mažamečius asmenis ikiteisminiame tyrime ir teismo proceso metu, atsižvelgiant į jų socialinę ar psichologinę brandą, ir teikti išvadas, nuomones;

4.2. teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu vykdyti ikiteisminiame tyrime ir teismo procese apklausiamų nepilnamečių, mažamečių asmenų ir jų elgsenos psichologinį vertinimą;

4.3. teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu įvertinti ikiteisminiame tyrime ir teismo procese apklausiamų nepilnamečių, mažamečių asmenų raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;

4.4. teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu konsultuoti dėl nepilnamečių, mažamečių asmenų apklausos ikiteisminiame tyrime ir teisminio proceso metu specifikos ir atlikimo taktikos;

4.5. rinkti ir kaupti informaciją, reikalingą ikiteisminiame tyrime ir teismo proceso metu apklausiant nepilnamečius, mažamečius asmenis, esant būtinybei bendradarbiauti su kitomis kompetentingomis įstaigomis ir institucijomis;

4.6. pagal kompetenciją rengti teismo veiklos dokumentus, metodines rekomendacijas dėl apklausų vykdymo, organizuoti mokymus;

4.7. pagal kompetenciją teikti pasiūlymus teismo organizacinės veiklos ir kitais klausimais;

4.8. pagal kompetenciją teikti išvadas dėl teismo pirmininko įsakymų ir įsakymais tvirtinamų teisės aktų projektų;

4.9. pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje;

4.10. pagal kompetenciją padėti formuoti ir gerinti psichologinį mikroklimatą įstaigoje;

4.11. vykdyti kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui.

Naujienų prenumerata

Teismo darbo laikas

I–IV 8.00–17.00
V     8.00–15.45
Pietų pertrauka
12.00–12.45

Dokumentai priimami 
I, III   8.00-17.00 (be pietų pertraukos)
II, IV  7.30-17.00 (be pietų pertraukos)
V       8.00-15.45 (be pietų pertraukos)

Atstovas ryšiams su visuomene

Mindaugas Radvila
Telefonas (8 446) 61 393
El. p.:mindaugas.radvila@teismas.lt